Serviceavtal

Uppdateringsdatum för den senaste versionen [1 december 2022]
Datum för ikraftträdande: [1 december 2022]

Detta serviceavtal (kallat ”detta Avtal”) syftar till att fastställa rättigheter och skyldigheter för dig och AISWEI B.V. (Barbara Strozzilaan 101, 5:e våningen, kontorsnummer 5.12, 1083HN Amsterdam, Nederländerna, kontakta oss på [service.EMEA@solplanet.net]) när du använder Solplanet Cloud för företag (pro-cloud.solplanet. net), Solplanet Cloud för slutanvändare (cloud.solplanet.net) och vår mobilapplikation ”Solplanet”, ”Ai-charging” och ”isolar” (gemensamt kallade ”Programvaran”).net), Solplanet Cloud för slutanvändare (cloud.solplanet.net) och vår mobilapplikation ”Solplanet”, ”Ai-charging”, ”isolar” (gemensamt kallade ”Programvara”) som tillhandahålls av AISWEI B.V. och andra dotterbolag (gemensamt kallade ”AISWEI”) och tjänster (gemensamt kallade ”Relevanta tjänster”) som tillhandahålls av AISWEI genom Programvaran. Innan du registrerar ett konto för programvaran och relevanta tjänster eller innan du loggar in i Programvaran för första gången med det konto som AISWEI tillhandahåller dig, läs noga igenom och förstå detta avtal. Du ska särskilt läsa de villkor som är markerade med fet stil och understrukna (som kan begränsa din rätt eller ditt intresse, eller kan undanta eller minska AISWEI ansvar) noggrant och bekräfta att du förstår och godkänner dem fullt ut. Om du markerar ”Jag har läst och godkänt Serviceavtalet” och fortsätter att klicka på knappen ”Registrera dig” eller ”Logga in” när du registrerar eller loggar in ett konto för programvaran och de relevanta tjänsterna för första gången, kommer det att anses att du samtycker till att acceptera innehållet i detta avtal och detta avtal kommer att utgöra ett giltigt avtal som fortsätter att vara juridiskt bindande för dig och AISWEI.

1. Programvarulicens och tillhandahållande av tjänster

1.1 För syftet med detta avtal kommer AISWEI att bevilja dig en personlig, icke-överförbar, icke-exklusiv, icke-permanent och återkallelig licens inom giltighetstiden för detta avtal för att tillåta dig att använda programvaran i syfte att ta emot relevanta tjänster (kallad ”begränsad programvarulicens”).

1.2 I detta avtal omfattar de relevanta tjänster som AISWEI tillhandahåller dig, men är inte begränsade till: (1) tillåta dig att fjärrövervaka energilagringsstationen genom programvaran; (2) förse dig med information relaterad till AISWEI produkter och tjänster; (3) andra tjänster som AISWEI beslutar att tillhandahålla från tid till annan.

1.3 AISWEI har full rätt till tolkning och beslut med avseende på typ, innehåll, standarder, tid, metod, plats och andra aspekter av programvaran, dess licens och de relevanta tjänsterna. AISWEI har rätt att ensidigt ändra, ändra eller justera någon aspekt av programvaran, relevanta tjänster eller den Begränsade programvarulicensen från tid till annan, eller ensidigt besluta efter eget gottfinnande att stänga av eller permanent sluta tillhandahålla programvaran, relevanta tjänster, eller den Begränsade programvarulicensen, eller någon del av den, från tid till annan, eller ensidigt säga upp detta avtal då och då genom att uppdatera detta Avtal eller genom skriftligt förhandsmeddelande till dig eller på annat sätt som tillåts enligt lag. Med hänsyn till programvarans, relevanta tjänster och den begränsade programvarulicensens fria natur, kommer AISWEI inte att bära någon form av ansvar för någon påverkan eller förlust som orsakats dig av ovanstående ändring, ändring, justering, avstängning, permanent avslutande eller uppsägning. Du ska fullt ut förstå och acceptera de risker som ovanstående villkor medför för dig, annars ska du inte registrera dig eller logga in för att använda programvaran eller de relevanta tjänsterna. Detta gäller inte för skador som orsakats av AISWEI genom uppsåt eller grov vårdslöshet.

2. Avgift

2.1 AISWEI kommer temporärt att inte att debitera dig någon avgift för att förse dig med begränsad programvarulicens och relevanta tjänster. Därför är AISWEI inte skyldigt att förse dig med några räkningar, fakturor eller hjälp med skattedeklaration. AISWEI har dock rätt att avbryta den kostnadsfria servicepolicyn och ändra till att erbjuda den begränsade programvarulicensen och de relevanta tjänsterna på betald basis från tid till annan genom att uppdatera detta avtal eller genom föregående skriftligt meddelande till dig på andra sätt som tillåts enligt lag, och i detta fall har du rätt att vägra att använda någon betald programvara eller betald tjänst som tillhandahålls av AISWEI.

3. Regler för användning av programvara och avslutande av konto

3.1 Din användning av programvaran och de relevanta tjänsterna kräver att du själv förbereder de relevanta terminalenheterna, och du ska vara ensam ansvarig för alla relaterade kostnader och utgifter (som elavgift och nätverkskostnader).

3.2 Du ska upprätthålla kontot som skapats av dig eller tilldelats dig och lösenordet som du har angett eller tillhandahållit av AISWEI, och undvika att lämna ut det för obehörig tredje part. Om du misslyckas med att hantera konto- och lösenordsinformationen på rätt sätt, ska alla förluster som uppstår därav bäras enbart av dig, och AISWEI ska inte bära något ansvar.

3.3 Om AISWEI tillåter dig eller du avser att dela information i programvaran med en tredje part, eller att tilldela något tillstånd du har i programvaran till en tredje part, ska du alltid agera med försiktighet. Alla förluster som uppstår till följd av din delning eller tilldelning ska bäras enbart av dig, och AISWEI ska inte bära något ansvar.

3.4 Du ska strikt följa tillämpliga lagar och förordningar samt krav som AISWEI publicerar eller uppdaterar från tid till annan. Du får inte ladda upp någon olaglig information av någon form i programvaran, och du får inte göra intrång i någon tredje parts immateriella rättigheter eller andra legitima rättigheter eller intressen genom programvaran. I händelse av överträdelse, ska alla förluster som uppstår till följd av din överträdelse av detta underavsnitt bäras av dig, och du ska hålla AISWEI skadeslös mot alla anspråk från tredje part för förlust, skada eller kostnad av vilken karaktär som helst i samband med detta.

3.5 För att du ska kunna använda programvaran och ta emot relevanta tjänster kan AISWEI kräva att du tillhandahåller olika typer av uppgifter, och du ska se till att sådan information är sann, korrekt och fullständig. Om den information som du tillhandahåller är osann, felaktig eller ofullständig, ska alla förluster som uppstår därav bäras enbart av dig och AISWEI ska inte ha något ansvar.

3.6 Du samtycker uttryckligen till att AISWEI kan presentera annonser för dig för att marknadsföra och främja AISWEI-produkter och tjänster genom att skicka marknadsföring till din e-postadress som du har överfört till oss i samband med ingåendet av detta avtal. Om du inte vill ta emot e-postreklam från oss, eller om du i framtiden inte längre vill ta emot e-postreklam från oss, kan du invända mot fortsatt mottagande av e-post utan några ytterligare kostnader utöver de grundläggande avgifterna för att meddela oss genom att skicka ett e-postmeddelande till [service.EMEA@solplanet.net].

3.7 Om du vill frånträda detta avtal inom 14 dagar från den dag då detta avtal ingicks, eller avsluta ditt konto, kan du skicka in en begäran om uppsägning till oss genom att skicka ett e-postmeddelande till [service.EMEA@solplanet.net]. Så länge din ansökan om uppsägning är i enlighet med tillämpliga lagar och förordningar och alla typer av avtal mellan dig och AISWEI, kommer vi att avsluta ditt konto inom 48 timmar efter att ha mottagit detta meddelande. När ditt konto har avslutats kommer vi att återkalla den begränsade programvarulicens som du har beviljats, sluta tillhandahålla relevanta tjänster till dig och radera dina personuppgifter eller anonymisera dem i enlighet med lag.

4. Äganderätt

4.1 ”Immateriella rättigheter” avser alla immateriella rättigheter och intressen, inklusive men inte begränsat till de som framgår av eller ingår i (1) all programvara, idé, design, koncept, metod, process, teknik, apparat, uppfinning, upptäckt eller förbättring, inklusive alla patent, patentansökningar, affärshemligheter och know-how; (2) alla författarskap, inklusive upphovsrätt, industriell design eller moralisk rättighet; (3) varumärke, eller ansökan därom, handelsnamn, servicemärke, handelsbeteckningar och tillhörande goodwill; (4) annan skyddad teknik eller material i vilket liknande rättigheter finns i kraft av eller enligt lagar och förordningar som gäller på någon plats i världen; och (5) andra rättigheter, inklusive Internetdomännamn, URL och annan identifierande information.

4.2 Alla immateriella rättigheter för programvaran och relaterade till programvaran och relevanta tjänster (hänvisade till som ”Relevanta immateriella rättigheter”) tillhör AISWEI. De relevanta immateriella rättigheter som AISWEI tillåter dig att använda tillhandahålls alla som ”status quo”, och AISWEI lämnar ingen uttrycklig eller underförstådd garanti avseende de relevanta immateriella rättigheterna (inklusive men inte begränsat till garantin för icke-intrång, garantin för anpassning för ett visst ändamål och så vidare). Med undantag för den begränsade programvarulicensen i detta avtal ska inget i detta avtal anses ha beviljat, licensierat eller på annat sätt överfört till dig någon rättighet eller intresse i de relevanta immateriella rättigheterna.

4.3 Allt material (såsom register, rapport), data, arbeten, uppgraderingar, förbättringar, leveranser och rättigheter och intressen däri (inklusive men inte begränsat till immateriella rättigheter) som uppstår från din användning av programvaran, relevanta tjänster och relevanta immateriella rättigheter eller som uppstår från genomförandet av detta avtal (”Derivaträttigheter”) ska tillhöra och tillfalla AISWEI utan villkor, oavsett om sådan användning eller genomförande bryter mot detta avtal eller inte. AISWEI har de exklusiva rättigheterna att tillämpa, registrera, underhålla och genomdriva derivaträttigheterna; för detta ändamål ska du tillhandahålla nödvändig assistans i den utsträckning som tillåts av tillämpliga lagar och förordningar, inklusive men inte begränsat till överföring av härledda rättigheter till AISWEI kostnadsfritt.

4.4 Du får endast använda programvaran inom ramen för den begränsade programvarulicens som tillhandahålls genom detta avtal. Utan AISWEI uttryckliga medgivande får du inte på något sätt använda de relevanta immateriella rättigheterna och härledda rättigheter utöver ovanstående omfattning. I synnerhet får du inte använda de relevanta immateriella rättigheterna och härledda rättigheter för andra ändamål än detta avtal. Du får inte bevilja, licensiera, tillhandahålla för användning, överföra, inteckna, avyttra, skada eller på annat sätt göra intrång i de relevanta immateriella rättigheterna och härledda rättigheterna. Utan ett uttryckligt medgivande från AISWEI får du inte direkt eller indirekt vidta någon av följande åtgärder:

(1) Bakåtutveckla, bakåtkompilera eller dekompilera programvaran eller på annat sätt försöka ta reda på dess källkod;
(2) modifiera, uppdatera, uppgradera, nedgradera, störa, förstöra eller på annat sätt ändra Programvaran helt eller delvis;
(3) Kopiera och översätt programvaran (förutom nedladdning av programvaran för syftet med den begränsade mjukvarulicensen), eller använda programvaran för sekundär utveckling för att skapa derivat;Software License), or use the Software for secondary development to create any derivatives;
(4) Tillhandahålla kopior eller derivat av Programvaran till tredje part på något sätt;
(5) Ta bort, ändra eller lägga till något meddelande eller märke om ägande av Programvaran.

4.5 AISWEI har rätt att inspektera din användning av de relevanta immateriella rättigheterna och de härledda rättigheterna, och i händelse av olämplig användning, att begära att du omedelbart rättar till detta.

4.6 AISWEI kommer inte att bära något ansvar för ersättning för programvaran och de relevanta immateriella rättigheterna och de härledda rättigheterna. Du ska ersätta och hålla AISWEI skadeslös från alla krav, förluster, skador, utgifter eller avgifter relaterade till programvaran och de relevanta immateriella rättigheterna och de härledda rättigheterna som uppstått av skäl som kan hänföras till dig

4.7 Om AISWEI beslutar att tillfälligt eller permanent sluta tillhandahålla programvaran, de relevanta tjänsterna eller den begränsade programvarulicensen, eller någon del av den, har AISWEI rätt att begära att du raderar eller överför alla dokument, filer, data och annat material som rör programvaran och de relevanta immateriella rättigheterna och de härledda rättigheterna till AISWEI. AISWEI har också rätt att direkt vidta ovanstående åtgärder för radering eller överföring i dina lagringsenheter eller terminalenheter genom tekniska åtgärder, och detta avtal ska betraktas som ditt uttryckliga samtycke och tillstånd för dessa åtgärder.

5. Relevanta data och personuppgifter

5.1 Relevanta data och annan information än dina personuppgifter enligt den europeiska allmänna dataskyddsförordningen, GDPR, (kallad ”Relevanta data”) som genereras av din användning av programvaran, de relevanta tjänsterna och relevanta immateriella rättigheter, och alla rättigheter och intressen relaterade till de relevanta data utgör de härledda rättigheterna och ska ovillkorligen och fritt tillhöra och komma AISWEI till godo. AISWEI har rätt att, utan ditt samtycke, samla in och, kommersiellt eller icke-kommersiellt, använda, lagra, dela, offentliggöra och på annat sätt behandla Relevanta data på ett sätt som anses lämpligt.

5.2 AISWEI tar skyddet av personuppgifter på allvar. När det gäller hur AISWEI kommer att behandla dina personuppgifter hänvisar vi till vår dataskyddsdeklaration, se [https://oss-germany.aisweicloud.com/app_resouce/protect.html?language=en].

6. Ansvarsfriskrivning

6.1 På grund av teknikens begränsning, beroendet av nätverk och annan infrastruktur, fel på din terminalenhet, eventuellt existerande extern skadlig attack, defekt i en tredje parts tjänst, regeringens agerande, force majeure-händelse, din eventuella överträdelse mot detta avtal och andra faktorer, kan det hända att AISWEI inte helt säkerställer äktheten, noggrannheten, fullständigheten, aktualiteten och säkerheten för den tillhandahållna informationen och data. Du ska fullt ut förstå denna risk och tillåta AISWEI att befrias från allt ansvar som orsakas av fel, felaktighet, utelämnande, försening, avslöjande eller förlust av den tillhandahållna informationen och data, om inte annat överenskommits av AISWEI eller om det krävs enligt lag.

6.2 Eftersom programvaran och de relevanta tjänsterna tillhandahålls kostnadsfritt av AISWEI, lämnar AISWEI ingen uttrycklig eller underförstådd garanti för någon aspekt av programvaran och de relevanta tjänsterna. AISWEI gör sitt bästa för att underlätta en stabil, hållbar och effektiv användning av programvaran och de relevanta tjänsterna, men AISWEI kan inte fullt ut garantera stabilitet, hållbarhet, felfrihet, uppnåendet av specifika syften för programvaran och de relevanta tjänsterna. Du samtycker till att AISWEI ska befrias från allt ansvar som orsakas av detta.

6.3 Om AISWEI orsakas förlust på grund av din överträdelse av detta avtal eller din överträdelse av AISWEI legitima rättigheter och intressen, har AISWEI rätt att begära ersättning och alla andra rättsligt tillgängliga åtgärder. Ovanstående ”förlust” inkluderar särskilt (men är inte begränsat till) advokatarvode, rättegångskostnader, skiljedomskostnader, notarieavgift och andra relevanta kostnader som AISWEI ådragit sig för att söka ersättning eller andra gottgörelser.

7. Övrigt

7.1 Dina rättigheter som erhålls genom villkoren i detta avtal kan inte överlåtas.

7.2 Formuleringen, effektiviteten, tolkningen, genomförandet, jurisdiktionen och tvistlösningen av detta avtal ska regleras av tysk lagstiftning. Om du är en handlare, om det finns någon tvist mellan dig och AISWEI enligt detta avtal, har AISWEI och du rätt att lämna in en stämningsansökan till den behöriga domstolen där AISWEI har sitt säte.

7.3 AISWEI förbehåller sig rätten att uppdatera eller ändra detta avtal från tid till annan. AISWEI kommer att skicka ett meddelande om ändring till dig via e-post, brev, telefon, offentligt meddelande eller meddelande i programvaran. Om du inte samtycker till de ändrade villkoren i detta avtal efter att ha mottagit meddelandet om ändring, ska du omedelbart meddela AISWEI skriftligen och sluta använda programvaran och relevanta tjänster, annars kommer det att anses att du har accepterat de ändringar som AISWEI gör i de relevanta villkoren i detta Avtal. Observera att om du fortsätter att använda programvaran eller de relevanta tjänsterna efter att ha mottagit meddelandet om ändring, ska det anses att du har accepterat de ändringar som AISWEI gör i de relevanta villkoren i detta avtal.

7.4 Om du har några frågor, råd eller förslag till detta avtal kan du kontakta AISWEI genom att skicka ett e-postmeddelande till [service.EMEA@solplanet.net].