Solplanets integritetspolicy

Personuppgifter som behandlas av Solplanet Solplanet kan behandla personuppgifter om du har använt någon av de tjänster som tillhandahålls av Solplanet och/eller om du har lämnat personuppgifter till Solplanet frivilligt när du fyller i ett kontaktformulär på webbplatsen eller tredjeparts annonsplattformar som Facebook och Google.

Solplanet kan behandla följande personuppgifter:

– Ditt för- och efternamn
– Dina adressuppgifter
– Ditt telefonnummer
– Din e-postadress
– Din IP-adress

Vad Solplanet använder dina uppgifter till Solplanet behandlar dina personuppgifter i syfte att kunna kontakta dig per telefon, och/eller för att kunna kontakta dig skriftligen (per e-post och/eller per post) om du inte kan nås per telefon.

Dessutom kan Solplanet använda dina personuppgifter för att fullgöra ett uppdragsavtal som ingåtts med dig, vilket vanligtvis består av juridiska tjänster.

Hur länge lagrar Solplanet dina uppgifter Solplanet lagrar inte dina personuppgifter längre än vad som är absolut nödvändigt för att uppnå de mål för vilka dina uppgifter samlades in. Dina uppgifter kommer inte att lagras längre än ett år om ingen överenskommelse nås med dig.

Delning med tredje part Solplanet lämnar endast ut dina personuppgifter till tredje part om detta är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig eller för att uppfylla en rättslig skyldighet.

Spårning av dina besök på webbplatsen Allmän information om besökare lagras på Solplanets webbplats, inklusive IP-adress för din dator och tidpunkten för hämtning och data som din webbläsare skickar. Dessa uppgifter används för analyser av besökare och klickbeteende på webbplatsen. Solplanet använder denna information för att förbättra webbplatsens funktion. Dessa uppgifter anonymiseras så mycket som möjligt och lämnas inte ut till tredje part.

Google Analytics
Solplanet använder Google Analytics för att spåra hur användarna använder webbplatsen och hur effektiva Solplanets Adwords-annonser är på Googles sökresultat. Den information som erhålls på detta sätt, inklusive adressen till din dator (IP-adress), kommer att överföras till och lagras av Google på servrar i USA.

Läs Googles integritetspolicy för mer information. Här hittar du även integritetspolicyn för Google Analytics. Google använder denna information för att hålla reda på hur vår webbplats används, för att tillhandahålla rapporter om webbplatsen till Solplanet och för att förse sina annonsörer med information om hur effektiva deras kampanjer är.

Google kan tillhandahålla denna information till tredje part om Google är juridiskt skyldigt att göra det, eller i den utsträckning som dessa tredje parter behandlar informationen på uppdrag av Google. Solplanet har inget inflytande över detta. Solplanet har inte gett Google tillstånd att använda information som erhållits via Analytics för andra Google-tjänster

Visa, ändra eller ta bort uppgifter Du har rätt att se, korrigera eller ta bort dina personuppgifter. Du kan skicka en begäran om åtkomst, korrigering eller borttagning till info@solplanet.net.

Dataskyddsdeklaration
Datum: 1 oktober 2022

Denna dataskyddsdeklaration syftar till att förklara hur vi, AISWEI B.V., Barbara Strozzilaan 101, 5:e våningen, kontorsnummer 5.12, 1083HN Amsterdam, Nederländerna (data.protection@solplanet.net) (”vi” eller ”oss”) kommer att samla in, använda, lagra eller behandla på annat sätt (gemensamt kallat ”behandla”) dina personuppgifter när du besöker vår webbplats under www.solplanet.net och använder våra produkter eller tjänster, inklusive men inte begränsat till Solplanet Cloud för företag (pro-cloud.solplanet.net) och vår mobilapplikation ”Solplanet” (gemensamt kallade ”Produkter” eller ”Tjänster”).

Denna dataskyddsdeklaration gäller inte bara för våra kunder, utan även för våra andra affärspartners samt för besökare på vår webbplats.

Vid behov och om det krävs enligt lag kommer vi också att informera dig separat om behandlingen av dina personuppgifter i andra sammanhang om detta ännu inte har gjorts i denna dataskyddsdeklaration. 

Innan du lämnar några personuppgifter till oss ber vi dig att noggrant läsa igenom och förstå denna Dataskyddsdeklaration.

1. Syfte, omfattning och rättslig grund för vår behandling av personuppgifter

1.1 Behandlingssyfte och kategori för de behandlade personuppgifterna i samband med användning av produkter och tjänster

Vi kommer att behandla följande kategorier av personuppgifter för följande ändamål

 (1) I syfte att registrera dig för/inloggning på produkter eller tjänster (”Registreringsändamål”) kan vi behandla dina personuppgifter enligt följande: namnet på ditt företag, ditt användarnamn, mobiltelefonnummer, e-postadress och lösenord.
 
I samband med registrering och inloggning kan vi dessutom kräva att du tillhandahåller ytterligare information för att komplettera den personliga profilen, inklusive ditt namn, adress och foto och annan information. Om du inte tillhandahåller ovanstående ytterligare information påverkas inte din registrering för/inloggning på våra produkter eller tjänster.

(2) I syfte att tillhandahålla fjärrövervakningstjänster för de solcellsanläggningar som är länkade till ditt konto (”Anslutna stationer”) till dig (”Övervakningssyfte”), kan vi behandla dina personuppgifter enligt följande:

(a) Användarens identitetsuppgifter, inklusive ditt användarnamn, namn, mobiltelefonnummer, e-postadress;

(b) Information om de anslutna stationerna, inklusive status, namn, typ, installerad kapacitet, geografisk platsinformation, elproduktion, motsvarande timme och elnätsanslutningstid för kraftstationerna;

(c) Enhetsinformation, inklusive serienummer, registreringskod, enhetstyp, effekt, anslutna stationer, signalstyrka, programvaruversion, enhetsidentifierare (IMEI, IDFA, Android ID, MAC, OAID, IMSI och annan relevant information om enheten) för den växelriktare som du använder;

(d) Nätverksinformation, inklusive din IP-adress.

(3) I syfte att tillhandahålla efterförsäljningstjänster, skydd av dina juridiska rättigheter och intressen och gemensam lösning av relevanta tvister med dig (”Efterförsäljningsändamål”) kan vi behandla dina personuppgifter enligt följande:

(a) Felrelaterad information, inklusive enhetstyp, serienummer, installationsdatum, installationsplats, felbeskrivning och systemloggar för den växelriktare som du använder;

(b) Information om kontaktperson/mottagare, inklusive kontaktpersonens/mottagarens användarnamn, namn, telefonnummer, företagsnamn och företagskategori.


(4) I syfte att förbättra produkter eller tjänster samt introducera och marknadsföra vårt företag, företag i vår företagsgrupp, produkter eller tjänster, varumärkesaktiviteter och annan information till dig (ovan nämnda tjänster kallas gemensamt ”Marknadsföringstjänster” och ovan nämnda ändamål kallas gemensamt ”Marknadsföringssyfte”), kan vi behandla dina personuppgifter enligt följande om ytterligare rättsliga krav uppfylls:

(a) Användarens identitetsuppgifter, inklusive ditt mobilnummer, e-postadress, land/region, jobbtitel, företagsnamn;

(b) Feedbackinformation, inklusive din feedback om produkterna eller tjänsterna.

Ovanstående registreringssyfte, övervakningssyfte, efterförsäljningssyfte och kampanjsyfte kallas gemensamt för ”Behandlingssyften”.

1.2 Behandling av geografiska personuppgifter

Observera att vi för övervakningsändamål måste behandla din geografiska platsinformation för att lokalisera dina anslutna stationer. För efterförsäljningssyfte måste vi behandla din geografiska platsinformation för att lokalisera dina anslutna stationer och tillhandahålla efterförsäljningstjänster inklusive reparation och utbyte. Vänligen förstå att om du inte medger tillhandahållandet av ovan nämnda känsliga personuppgifter, kommer vi inte att kunna uppnå övervakningssyftet och efterförsäljningssyftet och inte heller kunna tillhandahålla dig relevanta funktioner och tjänster.

1.3 Ingen behandling av personuppgifter för minderåriga eller av särskilda kategorier av personuppgifter

Vi kommer inte att samla in några personuppgifter om minderåriga eller särskilda kategorier av personuppgifter för något Behandlingssyfte. Du får inte tillhandahålla några personuppgifter för minderåriga eller särskilda kategorier av personuppgifter till oss.

1.4 Rättslig grund för vår behandling av personuppgifter

Vi behandlar personuppgifter enligt följande rättsliga grunder i enlighet med artikel 6 i GDPR: (i) behandlingen av personuppgifter baseras på ditt uttryckliga samtycke, bland annat i marknadsföringssyfte; (ii) behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra avtalet med dig och för att ingå ett avtal mellan oss; (iii) behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla rättsliga skyldigheter som vi omfattas av; (vi) behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för berättigade intressen, såsom cybersäkerhet och dataskydd, upptäckt av bedrägerier, underhåll och kontroll av tjänster, support, säkerhetskopiering, katastrofåterställning av data; och (v) e-postmarknadsföring enligt villkoren i avsnitt 7.3 i den tyska lagen mot illojal konkurrens.

2. Hur vi behandlar personuppgifter

2.1 Hur vi samlar in dina personuppgifter

För Behandlingssyften, om de rättsliga kraven är uppfyllda, särskilt om det finns ett legitimt intresse i den mening som avses i paragraf 6 nr 1f GDPR, kommer vi, av oss själva eller genom att anförtro en tredje part, att samla in dina personuppgifter via webbplatser, mobila applikationer, cookies och liknande teknik för enhetsidentifiering och andra verktyg, anläggningar eller enheter.

Om du lämnar någon annan persons personuppgifter till oss, ska du se till att du har fått den andra personens separata samtycke till sådant tillhandahållande. Annars, om vi gör intrång i den andra personens rättigheter till integritet på grund av din tillhandahållande, förbehåller vi oss rätten till regress.

2.2 Hur vi använder dina personuppgifter

(1) För Registreringsändamål kommer vi, själva eller genom att anförtro en tredje part, att använda dina personuppgifter på följande sätt:

– Vi kommer att identifiera din användaridentitet baserat på information inklusive ditt företagsnamn, mobiltelefonnummer, e-postadress, huvudporträtt och lösenord;

(2) För övervakningsändamål kommer vi, själva eller genom att anförtro en tredje part, att använda dina personuppgifter på följande sätt:

(a) Vi kommer att identifiera din användaridentitet baserat på information inklusive ditt användarnamn, mobiltelefonnummer och e-postadress;

(b) Vi kommer att upprätta kraftstationen och konfigurera nätverket åt dig, samt övervaka, beräkna och visa dig kraftproduktion, intäkter och status för din enhet och de anslutna stationerna, baserat på enhetsinformation såsom enhetens serienummer och informationen om de anslutna stationerna.

(3) För efterförsäljningsändamål kommer vi, själva eller genom att anförtro en tredje part, att använda dina personuppgifter på följande sätt:

(a) Vi kommer att analysera orsaken till felet och lösa tvisterna relaterade till produkterna eller tjänsterna tillsammans med dig baserat på den felrelaterade information som du tillhandahåller;

(b) Vi kommer att ge dig feedback och tillhandahålla kundservice till dig baserat på dina kontakt-/mottagaruppgifter.

(4) För Marknadsföringsändamål kommer vi, själva eller genom att anförtro en tredje part (inklusive annonsörer och andra tjänsteleverantörer), att använda dina personuppgifter på följande sätt:

(a) Vi kommer att förbättra våra produkter och tjänster baserat på den feedbackinformation som du tillhandahåller;

(b) Vi kommer att skicka dig, om ytterligare rättsliga krav uppfylls, icke-personlig information eller kommersiell marknadsföringsinformation, som att skicka generiska kampanj-SMS och visa och skicka generisk information till dig och så vidare, baserat på ditt mobilnummer, e-postadress och enhetsidentifieringsinformation.

Observera att vi inte använder oss av automatiserat individuellt beslutsfattande.

2.3 Hur vi lagrar dina personuppgifter

2.3.1 Plats för lagring

För dina personuppgifter som vi samlar in och genererar inom Europeiska unionen kommer vi att lagra dem inom Europeiska unionen av oss själva eller genom att anförtro dem till en tredje part (som en serverleverantör).

2.3.2 Lagringsperiod

Om inte annat föreskrivs i lagar och administrativa föreskrifter kommer vi endast att lagra dina personuppgifter under den kortaste period som krävs för att uppnå behandlingssyften. Efter att ovanstående lagringsperiod löpt ut kommer vi att radera dina personuppgifter eller anonymisera dem i enlighet med tillämplig lag.

2.4 Hur vi kommer att tillhandahålla dina personuppgifter till andra

Vi kommer i allmänhet inte att lämna ut dina personuppgifter till någon tredje part. Om någon av följande omständigheter föreligger kan vi dock lämna ut dina personuppgifter till en tredje part under förutsättning att vi följer relevanta lagbestämmelser,

(a) om vi har erhållit ditt separata samtycke;

(b) om det är nödvändigt för att ingå eller fullgöra ett avtal i vilket du är part, t.ex. vid vidarebefordran av dina personuppgifter till distributörer eller andra underleverantörer;

(c) om det är nödvändigt för att fullgöra ett lagstadgat ansvar eller en lagstadgad skyldighet (som tillhandahållande till administrativa myndigheter, rättsliga myndigheter och andra myndigheter i enlighet med relevanta lagbestämmelser);

(d) om det är nödvändigt för att reagera på nödsituationer som rör folkhälsan, eller för att skydda enskilda personers hälsa eller egendom i brådskande fall;

(e) eller under andra omständigheter som anges i lagar och administrativa föreskrifter.

Om vi behöver överföra dina personuppgifter på grund av sammanslagning, delning, upplösning, konkurs eller andra skäl kommer vi att informera dig om mottagarens namn och kontaktuppgifter i förväg och kommer, om det är rättsligt nödvändigt, att inhämta ditt samtycke till att göra det. Mottagaren kommer att fortsätta att fullgöra sina skyldigheter som personuppgiftsansvarig.

2.5 Vi kommer inte att offentliggöra dina personuppgifter

Om vi inte får ditt separata samtycke kommer vi inte att offentliggöra dina personuppgifter.

2.6 Behandling av oss själva och behandling av tredje part

Vi kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med de behandlingsändamål och den behandlingsmetod som anges ovan av oss själva eller genom att anförtro dem till en tredje part. Vid behandling av oss själva kommer vi att utse nödvändiga anställda för att behandla dina personuppgifter för vår räkning och övervaka de anställdas behandling av personuppgifter för att fullt ut skydda dina personuppgifter. Om vi överlåter behandlingen till en tredje part kommer vi att ingå ett avtal om uppdragsbehandling i enlighet med artikel 28 GDPR eller något annat nödvändigt dataskyddsavtal med mottagaren och övervaka mottagarens behandling av personuppgifter för att fullt ut skydda dina personuppgifter.

2.7 Anonymiserad behandling

Om vi vidtar tekniska åtgärder eller andra nödvändiga åtgärder för att genomföra anonymiserad behandling av dina personuppgifter, varefter informationen inte kan användas för att identifiera en specifik individ och inte kan återställas, är användning, lagring, tillhandahållande till andra, offentliggörande och annan behandling av sådan behandlad information inte villkorad av att du informeras eller att ditt samtycke erhålls.

3. Hur vi skyddar dina personuppgifter

Vi kommer att göra vårt bästa för att skydda sekretessen för dina personuppgifter. Vi använder rimliga datasäkerhetsåtgärder i linje med de höga branschstandarderna. Vi har också antagit strikta regler som omfattar tekniska och fysiska administrativa åtgärder för att skydda dina personuppgifter, inklusive skydd mot missbruk av personuppgifter och mot obehöriga dataintrång.

4. Dina rättigheter vid behandling av personuppgifter

Vi garanterar dig följande rättigheter med avseende på dina personuppgifter:

(a) Rätten till åtkomst enligt artikel 15 GDPR

(b) Rätten till rättelse enligt artikel 16 GDPR

(c) Rätten till radering enligt artikel 17 GDPR

(d) Rätten till begränsning av behandling enligt artikel 18 GDPR

(e) Rätten till dataportabilitet från enligt artikel 20 GDPR

(f) Rätten till invändningar enligt artikel 21 GDPR

Begränsningarna enligt artikel 34 och 35 BDSG avser rätten till information och radering.

Du kan hävda de rättigheter som anges ovan till oss via data.protection@solplanet.net eller per post till den postadress till oss som anges i början av denna dataskyddsdeklaration.

Dessutom har du rätt att klaga till tillsynsmyndigheten för dataskydd.
Du kan också kontakta oss med frågor eller klagomål om dataskydd via data.protection@solplanet.net eller via post till postadressen.

Observera särskilt att innan du utnyttjar din rätt att göra invändningar ska du fullt ut överväga konsekvenserna av att göra invändningar. När du invänder mot viss behandling kommer vi inte att kunna fortsätta att förse dig med motsvarande funktioner eller tjänster, och du kommer ensam att bära de konsekvenser och det ansvar som uppstår till följd av detta, inklusive förluster som orsakas dig eller någon tredje part på grund av din oförmåga att använda motsvarande funktioner eller tjänster.

5. Övrigt

5.1 Uppdatering av denna dataskyddsdeklaration

Vi förbehåller oss rätten att uppdatera eller ändra denna dataskyddsdeklaration från tid till annan. Om ändringen resulterar i en väsentlig minskning av dina rättigheter enligt denna dataskyddsdeklaration, kommer vi att skicka ett ändringsmeddelande till dig via e-post, brev, telefonmeddelande, tillkännagivande, push i programvaran och så vidare.

Om du mottar ändringsmeddelandet men inte samtycker till den ändrade dataskyddsdeklarationen, meddela oss skriftligen utan dröjsmål. I annat fall ska du anses ha godkänt våra ändringar av de relevanta bestämmelserna i dataskyddsdeklarationen. Om du fortsätter att tillhandahålla dina personuppgifter till, eller samarbetar med insamlingen av dina personuppgifter av oss eller en tredje part som anförtros av oss efter att ha mottagit ändringsmeddelandet, eller fortsätter att använda våra produkter eller tjänster, ska du anses acceptera våra ändringar av de relevanta bestämmelserna i denna dataskyddsdeklaration.

5.2 Hur man kontaktar oss

Om du har tvivel, kommentarer eller förslag angående denna dataskyddsdeklaration eller andra frågor som rör dina uppgifter, kan du kontakta oss genom att skicka ett e-postmeddelande till data.protection@solplanet.net.